Monday, December 30, 2013

Sivas Congress

Sivas Congress Milli m?cadele y?llar?n?n en ?nemli tan?klar?ndan biri ve Cumhuriyet gazetesinin kurucusu olan Yunus Nadi?nin kaleme ald??? bu eser, Atat?rk??n Samsun?a ayak basmas?ndan he manpower ?nceki planlar? ile Sivas Kongresinden sonra olu?turulan Temsil Heyetinin, M?dafai Hukuk Cemiyeti te?kilatlanmas?na ek madde olarak ??kartt??? Gizli te?kilat nizamnemesinin yay?nlanmas? aras?ndaki s?rece ???k tutuyor. Eserinde Kurtulu? sava?? ?ncesi; bir toplumu gaflet uykusundan uyand?rmak i?in sarfedilen ?aban?n ne kadar b?y?k, katedilen yolun ise bir o kadar zoru oldu?unu dile getiriyor.
bestessaycheap.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Kitab?n ?zeti Kitabta; ?ngiliz egemenli?i elevated railway?nda bulunan, onlar ile iyi ge?inmenin en iyi siyaset oldu?unu capital of Afghanistan eden ?stanbul h?k?meti ve Bab??li, baz? ?ttihat ve Terakkicileri ile hi? al?kalar? olmamas?na ra?men eski devlet memurlar?n? ( Ali Fethi Bey ? Sofya Sefiri ) potansiyel su?lu olarak g?rmekte ve kontrol alt?nda tutmak i?in tutuklamaktad?r. Bunun gibi ?z?c? ve bir o kadar da moral bo...If you fate to get a full essay, stray it on our website: BestEssayCheap.com

If you want to get a full essay, visit our page: cheap essay

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.